Algemene voorwaarden Stadsparkeren

Versie mei 2023

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen jou en Stadspasparkeren B.V. Hierin staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten, met inbegrip van je rechten en verantwoordelijkheden wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door.

Je hebt onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd bij registratie. Tijdens de registratie is aan jou een downloadbare kopie ter beschikking gesteld. Ook kun je hier een kopie downloaden: Stadsparkeren - Algemene voorwaarden

Wanneer je je aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrek je ons persoonsgegevens. Aangezien jouw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om je op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: Stadsparkeren - Privacyverklaring. Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten.

Artikel 1. Definities

1.1. Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:

Achteraf Betaald Parkeren: De door Stadsparkeren geleverde dienst, waarmee Gebruikers hun voertuig kunnen parkeren in een Parkeerlocatie en de kosten van deze parkeeractie middels Stadsparkeren kunnen voldoen.

Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document, welke de algemene voorwaarden van Stadsparkeren behelzen en van toepassing zijn op haar dienstverlening.

App: De internet (telefoon)applicatie van Stadsparkeren welke één van de wijzen vormt waarop Gebruiker gebruik kan maken van Achteraf Betaald Parkeren.

Contractant: Een partij als een gemeente, instelling, zorgcentrum, universiteit of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met Stadsparkeren wordt genoemd als “Contractant”.

Derdengeldenrekening: De door de Stichting beheerde bankrekening

Gebruiker: Een parkeerder welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor Achteraf Betaald Parkeren van Stadsparkeren.

Parkeerlocatie(s): De bij Stadsparkeren aangesloten Parkeerlocatie(s) zijn een parkeergarage en/of afgesloten parkeerterreinen en/of parkeren op straat waar de dienstverlening van Stadsparkeren kan worden geleverd.

Parkeergelden: De vergoeding welke Gebruiker dient te voldoen voor het gebruik van een Parkeerlocatie, exclusief de kosten welke Gebruiker aan Stadsparkeren betaalt voor het gebruik van de Achteraf Betaald Parkeren dienst;

Persoonlijke Pagina: De persoonlijke digitale omgeving op de website danwel APP van Stadsparkeren waar Gebruiker zijn gegevens kan inzien, mutaties (wijzigingen) kan doorgeven en kan communiceren met Stadsparkeren.

Servicefee: De vergoeding uit hoofde van de lidmaatschapsfee, transactiefee of welke soort kosten dan ook welke Gebruiker is verschuldigd aan Stadsparkeren voor het gebruik de Achteraf Betaald Parkeren dienst, uitgezonderd de Parkeergelden.

Stadsparkeren: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stadspasparkeren B.V., statutair gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17180181.

Stadspas: De door de gemeente, openbaar vervoersbedrijf of Stadsparkeren zelf aan Gebruiker te hand gestelde pas waarmee het gebruik van Achteraf Betaald Parkeren mogelijk kan worden gemaakt.

Stichting: De Stichting Mobility Revenue, statutair gevestigd te Deurne, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 82005915, die optreedt als onafhankelijk bewaarder van derdengelden en beheerder van de Derdengeldenrekening.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1. Stadsparkeren is een aanbieder van een systeem voor Achteraf Betaald Parkeren, dat zowel op straat als in parkeergarages kan worden gebruikt. Waardoor Gebruiker tevens gebruik kan maken van App parkeren in alle daartoe aangesloten gemeenten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Achteraf Betaald Parkeren-overeenkomsten, parkeeracties of andersoortige overeenkomsten of verbintenissen welke Stadsparkeren aan gaat met Gebruiker.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op de website van Stadsparkeren (www.stadsparkeren.nl) en zijn in .pdf formaat downloadbaar of wordt op verzoek zodanig verstrekt.

2.4. Stadsparkeren behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website.

2.5. Indien zich tussen Stadsparkeren en Gebruiker een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, dan wel een artikel uit de Algemene Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden en zullen Partijen zich verbinden tot het overeenkomen van een vervangende bepaling in geest van de nietige of vernietigde bepaling.

2.6. Hetgeen bepaald in lid 5 van dit artikel laat de gelding van de overige voorwaarden en bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

2.7. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Stadsparkeren en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Stadsparkeren. Een zodanig verbod geldt niet voor Stadsparkeren, welke haar rechten en verplichtingen wel aan derden kan overdragen.

2.8. Toepasselijkheid van algemene- of inkoopvoorwaarden, voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden of afwijkende bedingen van Gebruiker worden door Stadsparkeren expliciet afgewezen;

Artikel 3. Gebruikmaking Achteraf Betaald Parkeren

3.1. Gebruiker kan bij Stadsparkeren kiezen voor een abonnementsvorm en een transactievorm. De Gebruiker betaalt, afhankelijk van zijn gekozen vorm, maandelijks een lidmaatschapsfee danwel een transactiefee voor elke keer dat met Stadsparkeren wordt geparkeerd. Inning van deze Servicefees geschiedt periodiek, gelijktijdig met de inning van de verschuldigde Parkeergelden. De meest actuele Servicefees staan op de website van Stadsparkeren vermeld en kunnen door Stadsparkeren worden aangepast na voorafgaande kennisgeving op de website.

3.2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, kenteken(s), mobiele telefoonnummer(s), NAW-gegevens, bankrekeningnummer gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via zijn persoonlijke pagina op www.stadsparkeren.nl of via de Stadsparkeren App. Het doorgeven van deze mutaties via een ander kanaal of een andere organisatie heeft geen werking jegens Stadsparkeren, tenzij Stadsparkeren de mutatie schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd dan wel heeft verwerkt.

3.3. Conform lid 1 van dit artikel is Gebruiker te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgegeven van een mutatie – zoals een overdracht aan een derde - van het kenteken, ongeacht de mogelijke tijdelijke aard van deze wijziging of gewijzigde eigendom van dit kenteken. Met in achtneming van artikel 2 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden kan Gebruiker zijn rechten en verplichtingen niet zonder meer overdragen en wordt Gebruiker derhalve niet ontslagen van zijn (betalings)verplichtingen jegens Stadsparkeren, ongeacht of de kosten daadwerkelijk door hem zelf of door de verkrijger van het kenteken worden gemaakt.

3.4. Indien Gebruiker een Stadspas gebruikt of wenst te gebruiken welke niet door Stadsparkeren zelf is uitgegeven, geeft gebruiker aan Stadsparkeren uitdrukkelijk toestemming om het bij Stadspas behorende interne kaartnummer op te vragen bij de uitgever van zijn Stadspas, opdat de Stadspas elektronisch kan worden gelezen. Ten einde de (eerste) aanvraag/bevraging mogelijk te maken, zal Stadsparkeren je verzoeken om persoonsgegevens te verstrekken zoals deze bekend zijn bij de desbetreffende gemeente, (overheids)instantie of bedrijf. Stadsparkeren zal deze persoonsgegevens – waaronder in ieder geval het kaartnummer en de geboortedatum dient te worden verstaan – enkel verwerken voor het doeleinde van de verificatie van je identiteit bij de uitgever van de Stadspas. Deze persoonsgegevens zullen strikt worden behandeld volgens de relevante regels van (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming. De geboortedatum zal niet worden opgeslagen en na de bevraging worden verwijderd.

3.5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de Persoonlijke Pagina op de website van Stadsparkeren, de Stadsparkeren app en met eventuele overige toegangs- en PIN-codes. Met inachtneming van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt Stadsparkeren geen aansprakelijkheid voor enige (in)directe schade welke Gebruiker kan oplopen door het niet juist omgaan met zijn gebruikersgegevens, noch ontslaat dit Gebruiker van zijn verplichtingen jegens Stadsparkeren.

3.6. Gebruiker kan zijn Parkeergelden plus Servicefee betalen via een doorlopende automatische incasso. Bij registratie dient de Gebruiker de informatie te verstrekken welke deze automatische incasso mogelijk maakt.

3.7. Gebruikers kunnen bij Stadsparkeren meerdere kentekens per mobiel telefoonnummer registreren, bijvoorbeeld van familieleden of huisgenoten. Indien er meerdere kentekens aan een telefoonnummer zijn toegewezen, moet de Gebruiker bij het starten van een parkeeractie het juiste kentekennummer selecteren. Tevens kan Gebruiker een Stadspas aan een kenteken koppelen, om zodoende ook toegang tot en vertrek uit parkeergarages en/of afgesloten parkeerterreinen te regelen en gelijktijdig een parkeeractie te starten/ stoppen (ook via kentekenherkenning). Via de persoonlijke homepage of Stadsparkeren App kan de Gebruiker zelf kentekens en mobiele telefoonnummers wijzigen, verwijderen of toevoegen.

3.8. Gebruiker is jegens Stadsparkeren verantwoordelijk voor alle kosten welke worden gemaakt onder de door Gebruiker geregistreerde kentekens, e-mailadressen of telefoonnummers, ongeacht of deze al dan niet daadwerkelijk aan hem of haar in eigendom of feitelijk houderschap toebehoort.

3.9. Voor aan- en afmelding van een parkeeractie kan Gebruiker een speciaal daartoe verstrekte Stadspas voor een paslezer, aangeduid met het teken ‘eP’ houden. Gebruiker kan ook gebruik maken van de Stadsparkeren app volgens de op de website http://www.stadsparkeren.nl omschreven methode. Daarnaast kan er in div. gesloten parkeerfaciliteiten gebruik gemaakt worden van kentekenherkenning. Kentekenherkenning is standaard geactiveerd. Kentekenherkenning kan uitgeschakeld worden via de persoonlijke pagina of de Stadsparkeren App.

3.10. Bij gebruik van de App is Gebruiker verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied, welke is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of –borden of garagetickets. Indien Gebruiker gebruik maakt van de Stadspas om een parkeeractie te starten of te stoppen, wordt het zonenummer automatisch door de paslezer doorgegeven. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de App is op eigen verantwoordelijkheid. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de App voorgestelde parkeerzone.

3.11. Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Stadsparkeren. Instructies door Stadsparkeren via de GSM of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekte aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

3.12. Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is, nadat een bevestiging hiervan op App of de paslezer is ontvangen. Boete tussen het moment van parkeren c.q. wegrijden en aanmelding c.q. afmelding via de pas of App is voor risico van Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om niet te vergeten zich af te melden voor een parkeeractie. Gebruiker kan gebruik maken van een herinneringsservice via SMS, e-mail en push wanneer dit wordt aangegeven via de Persoonlijke Pagina. Parkeren in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt mogelijk door de gemeente geacht te zijn parkeren zonder betaling. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de App of e-mail verzonden Herinneringsberichten, nu de goede ontvangst hiervan niet door Stadsparkeren kan worden gegarandeerd.

3.13. Wanneer er sprake is van storing in het parkeersysteem van Stadsparkeren, of een netwerk van derden, danwel aanmelding vanwege welke andere reden dan ook niet mogelijk is, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op een andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld door een parkeerkaartje te kopen bij de betaalautomaat van de Parkeerlocatie. Voor afmelding in geval van storing kunt u bellen met 0900-1234546 (gebruikelijke belkosten) of jezelf afmelden via de Persoonlijke Pagina.

3.14. Voor het betalen van Parkeergelden in bij Stadsparkeren aangesloten Contractanten (Parkeerlocatie(s)) dient Gebruiker te beschikken over een pas voorzien van een RFID-chip (bv Stadspas, OV-pas, medewerkerspas etc). Een Stadspas wordt of door jouw gemeente of door Stadsparkeren verstrekt. De Stadspas functioneert als parkeerpas. In diverse garages/afgesloten parkeerterreinen is het mogelijk om in- en uit te rijden op het door Gebruiker bij Stadsparkeren geregistreerde en aan de Stadspas gekoppelde kenteken. Toegang tot deze parkeergarages zal automatisch geschieden.

3.15. Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wilt maken van de diensten van Stadsparkeren dan dient Gebruiker via een e-mail aan info@stadsparkeren.nl ondubbelzinnig zijn of haar opzegging kenbaar te maken. Er is geen sprake van een opzegtermijn, de dienstverlening van Stadsparkeren wordt gestaakt per het moment van bevestiging door Stadsparkeren van de opzegging. Een opzegging heeft geen werking jegens eventuele door Gebruiker nog niet betaalde kosten; deze blijven door Gebruiker verschuldigd.

3.16. Stadsparkeren behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een – naar het oordeel van Stadsparkeren – geldige reden op te zeggen of te weigeren. In het geval van weigering kan Gebruiker via info@stadsparkeren.nl de reden hiervan opvragen, doch is Stadsparkeren niet zonder meer tot inhoudelijke beantwoording verplicht.

3.17. Via de persoonlijke homepage kan de Gebruiker zelf kentekens, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers wijzigen, verwijderen of toevoegen. Tevens is het mogelijk om meerdere gebruikers aan te maken binnen het account. Daarbij geldt dat e-mailadressen en mobiele telefoonnummers binnen Stadsparkeren maar voor 1 gebruiker kunnen worden ingezet. Indien er meerdere gebruikers via hetzelfde e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer gebruikmaken van Stadsparkeren dan kan dit leiden tot foutief gebruik en administratieve onjuistheden binnen en tussen Stadsparkeren accounts en gebruikersprofielen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist koppelen van gegevens.

3.18. Stadsparkeren behoudt zich het recht voor om accounts, waarop langer dan 12 maanden geen actieve parkeeractie heeft plaatsgevonden op inactief te stellen. De Gebruiker kan vanaf dat moment niet langer meer gebruikmaken van dit account, tenzij de Gebruiker dit account weer laat activeren. Hiervoor dient de Gebruiker contact op te nemen met Stadsparkeren via info@stadsparkeren.nl of te bellen met 0900-12345646.

Artikel 4. Betaling

4.1. Stichting zal de Parkeergelden, Servicefee en de kosten voor overige dienstverlening periodiek door middel van automatische incasso incasseren. Indien je kiest voor een online automatische incasso of je tekent een contract digitaal, dan word je doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de Algemene Voorwaarden van Twikey. https://www.twikey.com/nl/tc.html

4.2. De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op een door Stadsparkeren te verstrekken factuur via de Persoonlijke Pagina of Stadsparkeren App. Indien Gebruiker een papieren factuur wil ontvangen, dient hij deze zelf af te drukken via zijn Persoonlijke Pagina.

4.3. Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Stichting het bedrag voor parkeren en de overige diensten periodiek kan innen door middel van automatische incasso.

4.4. Voor betalingen via automatische incasso worden in beginsel geen extra kosten in rekening gebracht.

4.5. Stadsparkeren kan een vooraankondiging van een automatische afschrijving sturen per e-mail middels het door Gebruiker ingevoerde e-mailadres, mits een e-mailadres is opgegeven, doch is hiertoe nimmer verplicht. Stadsparkeren zal in de vooraankondiging het af te schrijven bedrag alsmede de door gebruiker opgegeven betaalmethode vermelden. Stadsparkeren verstuurt de vooraankondiging tenminste 1 dag voorafgaande aan de automatische incasso.

4.6. Wanneer Gebruiker niet betaalt (bijvoorbeeld wegens stornering of onvoldoende saldo op de bankrekening) zal Gebruiker worden gesommeerd via de door Gebruiker opgegeven GSM of e-mail gegevens het negatieve saldo binnen 7 dagen aan te vullen. Indien betaling niet tijdig volgt, zal het account in het parkeersysteem door Stadsparkeren worden geblokkeerd.

4.7. In zulks geval dat Stichting namens Stadsparkeren geen volledige betaling ontvangt, zal zij haar vordering overdragen aan haar incassogemachtigde, het COEO Incasso B.V. Hierbij is Gebruiker alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten aan Stadsparkeren verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten geldt het volgende:

a) Voor zover Gebruiker niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Stadsparkeren, nadat Gebruiker via de door hem of haar aangegeven (e-mail)adresgegevens door Stadsparkeren is in gebreke gesteld, aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) met een minimum van EUR 40,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

b) Voor zover Gebruiker handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Stadsparkeren – zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

4.8. Wettelijke rente is door Gebruiker verschuldigd vanaf de dag van het intreden van het betalingsverzuim van gedaagde, welke is verschuldigd per maand of maanddeel. Stadsparkeren is gerechtigd vorderingen van parkeerbelasting over te dragen aan de betreffende gemeenten en andere derden. Klant is tevens aansprakelijk voor alle overige kosten welke kunnen voortvloeien uit haar betalingsverzuim, zoals – maar niet beperkt tot – deurwaarderskosten, advocaatkosten en overige proceskosten.

4.9. Ter keuze van Stadsparkeren kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding, zonder dat zij jegens Gebruiker schadeplichtig wordt.

4.10. Indien Stadsparkeren het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Gebruiker te twijfelen, kan zij haar verplichtingen opschorten of enige verdere diensten of toegang aan Gebruiker weigeren.

4.11. Door Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare Parkeergelden en Servicefee die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur. Indien Gebruiker, uit welken hoofde ook, één of meer vorderingen op Stadsparkeren heeft, meent te hebben, dan wel zal verkrijgen, komt haar nimmer een recht op verrekening toe met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien Gebruiker (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Stadsparkeren is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik – of de onmogelijkheid daartoe - van diensten of het systeem van Stadsparkeren. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de vergoeding welke haar aansprakelijkheidsverzekering per gebeurtenis uitkeert. Indien aansprakelijkheid van Stadsparkeren in rechte vast staat, doch haar aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, bedraagt het maximum € 100,- per gebeurtenis, met een maximum van € 1.000,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5.2. Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Stadsparkeren, zoals het aan- en afmelden van parkeeracties, het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (SMS-) berichten, het verkrijgen van een GPS-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en diensten van derden. Stadsparkeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of diensten van derden, zoals het niet (tijdig) ontvangen van een (SMS-) bericht.

5.3. Stadsparkeren is nimmer aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door lokale storingen bij de Parkeerlocatie(s) waardoor het Achteraf Betaald Parkeren niet, niet volledig of niet juist werkt.

5.4. Stadsparkeren aanvaardt geen aansprakelijkheid schade welke kan voortvloeien uit misbruik van gebruikersgegevens van Gebruiker, tenzij Stadsparkeren opzet of grove nalatigheid is te verwijten en Gebruiker op generlei wijze deze schade zelf had kunnen voorkomen.

5.5. Indien – met inachtneming van de overige leden van dit artikel – desondanks aansprakelijkheid van Stadsparkeren voortvloeit vanwege dwingendrechtelijke bepaling dan wel vanwege een andersoortige vaststelling, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot directe schade.

Artikel 6. Toepasselijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid

6.1. De gemeentelijke Parkeerverordening is van toepassing op alle Gebruikers van het Stadsparkeren systeem die in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private Parkeergarages (aanvullend) de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.

6.2. Parkeertarieven kunnen door de gemeenten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor Stadsparkeren niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

6.3. Stadsparkeren houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.stadsparkeren.nl of via de Stadsparkeren App.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1. Op de tussen Stadsparkeren en de Gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

7.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, met dien verstande dat Stadsparkeren de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Stadsparkeren is gevestigd, tenzij een zodanige forumkeuze door een dwingende wetsbepaling wordt uitgesloten.

7.3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een Gebruiker die gevestigd is buiten Nederland, is Stadsparkeren gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze en derhalve niet verplicht - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is.

Artikel 8. De Stichting
8.1 De Stichting (gedeponeerd onder Kamer van Koophandelnummer 82005915) draagt de volledige verantwoordelijkheid in opdracht van Stadsparkeren en gelieerde contractanten. De Stichting treedt op als een door Stadsparkeren aangewezen bewaarder van door Contractant en andere partijen ontvangen gelden en beheerder van de Derdengeldenrekening. Voor te verrichten handelingen zoals het innen en terugbetalingen van parkeergelden en/of vergoedingen in opdracht van Stadsparkeren bij de gebruiker. Wanneer de Stichting een betaling aan Contractant verricht, vermindert de (door)betalingsverplichting van Stadsparkeren aan Contractant met een gelijk bedrag.

8.2 Contractant machtigt de Stichting hierbij onherroepelijk enige Vergoeding of andere schuld van Contractant aan Stadsparkeren namens Contractant aan Stadsparkeren te betalen (al dan niet door middel van verrekening). Dit lid is een derdenbeding ten gunste van de Stichting.

8.3 Contractant machtigt hierbij Stadsparkeren en de Stichting onherroepelijk om Refunds uit te voeren of betalingen te verrichten waartoe Stadsparkeren opdracht geeft als dienstverlener van de Contractant op basis van reglementen of instructies van gestelde Parkeergelden verplicht is te doen, bijvoorbeeld een terugbetaling bij een melding onterechte incasso. Dit lid is een derdenbeding ten gunste van de Stichting.